Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


tel.: (48)(22) 516-99-09
tel.: (48)(22) 673-51-80
tel.: (48)(22) (6) 814-120
fax: (48)(22) 516-99-90
fax: (48)(22) (6) 814-120 w.590

e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

  

AB 380
AB 241
 AP 073 
 
 
22/MON/2011
26/MON/2011
28/MON/2011
9/MON/2011
 
 
 ISO 9001:2008
  AQAP 2110:2009

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

 


RADA NAUKOWA

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

z siedzibą w Warszawie, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105,

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412),

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii

w Warszawie

 

Czytaj więcej


Posiedzenie Rady Naukowej WIChiR

W dniu 13 marca br. w auli Instytutu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej WIChiR. Obrady prowadził przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI i były poświęcone głównie sprawom finansowym.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała :

- sprawozdanie finansowe za rok 2013, które przedstawił prowadzący jego audyt w Instytucie Pan mgr Stefan MAŁOLEPSZY;

- sprawozdanie roczne przedstawione przez Pana Dyrektora dr inż. Romana JÓŹWIKA z działalności Instytutu za rok 2013;

- plan finansowy Instytutu na rok 2014, który przedstawiła Główna księgowa Pani mgr Małgorzata JANDA.

W obradach brał udział Szef Zarządu OPBMR Inspektoratu Rodzajów Wojsk Pan płk dr Sławomir KLESZCZ. W wolnych wnioskach bardzo pozytywnie ocenił projekty realizowane w Instytucie w zakresie nowych rozwiązań sprzętu OPBMR dla wojsk.

Podkreślił dużą rolę jaką odgrywa WIChiR w strukturach wojsk chemicznych. Po zakończeniu zmian trwających w systemie kierowania w SZ zadeklarował ściślejszą współpracę pomiędzy Zarządem, a Instytutem w zakresie opracowywania sprzętu nowej generacji .

 

 

 


Posiedzenie Rady Naukowej WIChiR

W dniu 04.02.2014 w auli WIChiR odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwały rozpoczynającej procedurę konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu w związku z upływem kadencji Dyrektora dr inż. Romana Jóźwika z dniem 30.06.2014r. Podczas obrad wyłoniono spośród Rady dwóch przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej. Są to dr inż. Zbigniew Wertejuk oraz mgr inż. Radosław Szmigielski.

 

   

 

Czytaj więcej

 


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2009 nr 415/A/2011
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfikat nr 41/2014/WCM wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt."Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 142278    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2014-04-15 10:46:26