Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


tel.: (48)(22) 516-99-09
tel.: (48)(22) 673-51-80
tel.: (48)(22) (6) 814-120
fax: (48)(22) 516-99-90
fax: (48)(22) (6) 814-120 w.590

e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

  

AB 380
AB 241
 AP 073
   
 
22/MON/2011
26/MON/2011
28/MON/2011
9/MON/2011
 
 
 ISO 9001:2008
  AQAP 2110:2009
 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Przekazanie Obowiązków Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii I Radiometrii

30 czerwiec to ostatni dzień kierowania przez dr. inż. Romana JÓŹWIKA Instytutem. 5-cio letnia kadencja na tym stanowisku dobiegła końca. O 8.30 odbyła się ostatnia pod jego kierownictwem odprawa z kierowniczą kadrą, a o 14.00 spotkanie na auli z całą załogą WIChiR. Pan dyrektor nie kryjąc wzruszenia podziękował za 5 lat wytężonej, wzorowej pracy pod jego kierownictwem wszystkim pracownikom Instytutu. Swojemu zastępcy i jednocześnie następcy życzył samych sukcesów i osiągania przez Instytut jak najlepszych wyników zarówno naukowych jak i finansowych.

W dniu 1 lipca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w trakcie której jej przewodniczący – Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński w serdecznych słowach podziękował za 5 lat owocnej współpracy z Panem dyrektorem dr. inż. Romanem Jóźwikiem. „Pomimo często trudnych problemów do rozstrzygnięcia, różnicy zdań, wszystkie sprawy były załatwiane rzeczowo w atmosferze wzajemnej życzliwości” - powiedział min. Pan profesor dziękując Panu dyrektorowi.

W ostatnim Zarządzeniu nr 26/2014 z 30.06.br. Pan dyrektor oznajmił o zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora w związku z upływem 5-cio letniej kadencji. Poinformował również, że z dniem 1.07.2014r. obowiązki dyrektora WIChiR pełnić będzie wskazany przez Dyrektora DPZ, zastępca dyrektora Instytutu płk dr inż. Grzegorz NYSZKO, do czasu powołania przez Ministra Obrony Narodowej dyrektora Instytutu na nową kadencję.

 

 


Jubileusz 60-lecia działalności WIChiR-u


- Był taki czas, że 90% sprzętu OPBMR będącego na wyposażeniu WP powstało w Instytucie i było produkowane przez przemysł krajowy. Ambicją Instytutu jest utrzymanie tej tendencji również dzisiaj – mówił w czasie uroczystej zbiórki z okazji 60-lecia działalności WIChiR-u jego dyrektor dr inż. Roman Jóźwik.

Odbyła się ona 11 czerwca w Klubie Akademii Obrony Narodowej i stanowiła główny punkt dwudniowych uroczystości związanych z 60-leciem działalności Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Była to doskonała okazja do podsumowania dorobku tej placówki naukowo-badawczej oraz podziękowania tym wszystkim, którzy ten dorobek tworzyli.

- Każda jednostka badawcza - w tym także nasz Instytut - jest na tyle silna, jak profesjonalna jest kadra naukowo-badawcza i techniczna w niej zatrudniona. Nasza kadra zawsze wyróżniała się twórczą inwencją i dużą efektywnością działania – podkreślał dyrektor Jóźwik przypominając, że w ciągu trzech ostatnich lat placówka uzyskała aż 11 patentów krajowych i 8 zagranicznych.

W uznaniu zasług pracownicy instytutu zostali uhonorowani medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju. Na podstawie decyzji Prezydenta RP dyrektor WIChiR został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystej dekoracji dokonał Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN dr Lech Konopka.

Na uroczystości przybyło wielu gości z kraju i z zagranicy. Ministra Obrony Narodowej reprezentował Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej gen. bryg. Włodzimierz Nowak. Obecni byli również przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ, Inspektoratu Uzbrojenia, byli pracownicy Instytutu, przedstawiciele placówek naukowych oraz zakładów przemysłowych. Nie zabrakło reprezentantów uczelni i ośrodków zagranicznych, z którymi na co dzień współpracuje placówka.

Obchody jubileuszu rozpoczęła międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami”, której obrady trwały od 10 czerwca. W dniu głównych uroczystości odprawiona została msza święta w kościele garnizonowym w Rembertowie, a następnie odbyła się zbiórka w Klubie AON. Zwieńczył ją koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Ostatnim akcentem jubileuszu było, zorganizowane w plenerze, spotkanie pokoleń, na którym wspólnie o historii i przyszłości instytutu rozmawiali byli i obecni pracownicy oraz współpracownicy i przyjaciele WIChiR-u. Tu także dyrektor Jóźwik wręczył wszystkim wyróżnionym pamiątkowe „Medale 60-lecia WIChiR”.


 


ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 60-lecia WIChiR

KONFRENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

 

W dniu dzisiejszym tj.10.06.br. o godzinie 11.00 w auli WIChiR rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. ”Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami”. W konferencji udział bierze około 100 osób reprezentujących ośrodki naukowe i instytucje z całego kraju, a także przedstawiciele nauki czeskiej, rosyjskiej oraz ukraińskiej. Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Pan dr inż. Roman JÓŹWIK. Serdecznie przywitał uczestników konferencji i przekazał głos prowadzącemu I sesję Panu prof. dr hab. inż. Krzysztofowi CZUPRYŃSKIEMU – prorektorowi Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczącemu Komitetu Naukowego konferencji. Wykład inauguracyjny nt.” Środowisko naturalne - wybrane aspekty bezpieczeństwa ekologicznego” wygłosił
Pan gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK - Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej. W sumie w dwudniowej konferencji planowane jest 16 referatów, dyskusje oraz prezentacja sprzętu i sesja posterowa.
Konferencja jest częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, którego główne uroczystości odbędą się w dniu jutrzejszym.

  

 


OGŁOSZENIE

RADY NAUKOWEJ

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII


Komisja Konkursowa powołana na podstawie § 11 ust.1i2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego ( Dz. U. nr 215,poz.1412) w zw. z art.25 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96,poz.618) do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii Radiometrii w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyłoniła kandydata na to stanowisko w osobie


Pana płk dr inż. GRZEGORZA NYSZKO.
 

 


VII Konferencja Naukowo Przemysłowa

W dniu 21 maja 2014r. w Centrum Konferencyjnym WP podczas VII Konferencji Naukowo Przemysłowej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Ministra Obrony Narodowej. Miło nam poinformować Państwa, że Kapituła II Konkursu na najlepszą pracę naukową i badawczą  z obszaru bezpieczeństwa i obronności postanowiła przyznać zespołowi Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii

Nagrodę II stopnia w Konkursie, w wysokosci 30 000 złotych

oraz

Wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej, za najlepszy patent lub wzór patentowy, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku  realizacji badań naukowych, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz pieniężnej w wysokości 10 000 zł Ministra Obrony Narodowej

za pracę badawczą nt.:

"Zastosowanie układu FAIMS-IMS do detekcji skażeń chemicznych"


Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

  

 

Czytaj więcej

 


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2009 nr 415/A/2014
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfikat nr 41/2014/WCM wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

 

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt."Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 156827    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-02 13:27:27